ابزار کاربر

ابزار سایت


licence

نگارش‌های پیشین

در اینجا نگارش‌های پیشین این صفحه را مشاهده می‌کنید. برای بازگشتن به آن‌ها، آن را انتخاب کنید و کلید «ویرایش این صفحه» را انتخاب کنید و سپس ذخیره نمایید.

 • 2020/10/13 20:48 licence phoenix_wiki -14 B (فعلی)
 • 2020/04/18 18:35 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence phoenix_wiki +107 B
 • 2020/04/01 17:04 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence phoenix_wiki -337 B
 • 2019/11/10 22:43 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence phoenix +191 B
 • 2019/11/10 22:40 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence phoenix +5 B
 • 2019/11/10 22:40 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence phoenix +142 B
 • 2019/09/30 08:49 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence phoenix -13 B
 • 2019/06/05 03:01 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence phoenix -257 B
 • 2019/06/05 02:35 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence phoenix +258 B
 • 2019/03/02 07:49 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence phoenix +11 B
 • 2018/12/30 18:24 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence phoenix -10 B
 • 2018/12/26 23:24 تفاوت‌ها را با نگارش کنونی نمایش بده. licence – ایجاد شد phoenix +1.1 KB
licence.txt · آخرین ویرایش: 2020/10/13 20:48 توسط phoenix_wiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki