ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:f:how_to_use_fdisk_to_manage_partitions_on_linux

دستور fdisk ( پارتیشن بندی هارددیسک )

fdisk یک ابزار خط فرمان است که بهترین ابزار برای پارتیشن بندی یک هارد به حساب می آید.وقتیکه یک توزیع لینوکسی را توسط واسط گرافیکی نصب میکنید در اصل با آن واسط کاربری دارید از fdisk استفاده میکنید فرض کنید یک هارد جدید به سیستم اضافه کرده اید با اجرای دستور زیر میتوانید فهرست تمامی پارتیشن های هارد اول را مشاهده کنید

fdisk -l

برای توضیحات تکمیلی در ارتباط با نام گذاری دیسک ها پیشنهاد میکنم مطلب آشنایی با نام گذاری دیسک ها در لینوکس را مطالعه کنید.
برای شروع به پارتیشن بندی ابتدا دستور fdisk را به همراه نام هارد دیسک جدید بصورت زیر اجرا کنید:

fdisk /dev/sdb

وقتی دستور فوق را اجرا کنید یک اعلان مانند زیر نشان داده میشود که بیان میکند برای نمایش help باید کلید M را وارد کنید

Command (m for help): 

کلید M را بزنید تا فهرستی از تمام دستورهای fdisk را مشاهده نمایید. در زیر مهمترین آنها فهرست شده اند:

 • D : پاک کردن پارتیشن
 • N : ایجاد یک پارتیشن
 • Q : خارج شدن بدون ذخیره تغییرات در جدول پارتیشن ها
 • W : ذخیره تمامی تغییرات روی جدول پارتیشن ها
 • L : نمایش انواع پارتیشن ها
 • P : نمایش جدول پارتیشن (معادل fdisk -l)

با اجرای دستور fdisk -l جدول پارتیشن های موجود روی سیستم نشان داده میشود وقتی با دستور N یک پارتیشن جدید ایجاد میکنید و یا با دستور D یک پارتیشن را حذف میکنید تا زمانیکه W را اجرا نکنید هیچ تغییری ذخیره نخواهد شد و برای خروج بدون ذخیره تغییرات باید Q را بزنید. هر نوع سیستم فایل مانند ext3 یک عدد منحصر به فرد را دارد بطور مثال پارتیشن نوع ext3 عدد ۸۳ و پارتیشن swap عدد ۸۲ را دارد. برای مشاهده این اعداد باید دستور L را اجرا کنید.

فرق گزینه L که بصورت fdik -l بکار رفته با دستور L ی که جلوی اعلان Command m for help استفاده کردید این است که L اولی برای نمایش جدول پارتیشن ها و L دومی برای نمایش اعداد معادل هر کدام از نوع سیستم های فایل ها استفاده شده است.

Help:
 
 DOS (MBR)
  a  toggle a bootable flag
  b  edit nested BSD disklabel
  c  toggle the dos compatibility flag
 
 Generic
  d  delete a partition
  F  list free unpartitioned space
  l  list known partition types
  n  add a new partition
  p  print the partition table
  t  change a partition type
  v  verify the partition table
  i  print information about a partition
 
 Misc
  m  print this menu
  u  change display/entry units
  x  extra functionality (experts only)
 
 Script
  I  load disk layout from sfdisk script file
  O  dump disk layout to sfdisk script file
 
 Save & Exit
  w  write table to disk and exit
  q  quit without saving changes
 
 Create a new label
  g  create a new empty GPT partition table
  G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
  o  create a new empty DOS partition table
  s  create a new empty Sun partition table

اگر دستور P برای چاپ کردن جدول پارتیشن ها را اجرا کنید خروجیش همانند زیر خواهد بود

Disk /dev/sdb: 14.9 GiB, 15946743808 bytes, 31145984 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc0ac5d50

یعنی که هیچ پارتیشنی وجود ندارد.

ایجاد پارتیشن

برای ایجاد یک پارتیشن جدید باید ۶ گام را دنبال کنیم.

گام اول

جلوی اعلان Command (m for help) دستور o را بزنید تا جدول پارتیشن ساخته شود

گام دوم

حالا دستور n را بزنید تا اعلان command action ظاهر شود.

گام سوم

از بین گزینه های e و p باید p را نوشته و Enter بزنید.

گام چهارم

عدد ۱ را برای ایجاد شدن اولین پارتیشن primary انتخاب کنید.

گام پنجم

باید شروع sector را انتخاب کنید در داخل پرانتز عددی - default است که میتوانید همین عدد را وارد کنید.

گام ششم

باید انتهای سکتور را انتخاب کنید در داخل پرانتز عددی - default است که میتوانید همین عدد را انتخاب کنید یا اینکه سایز دلخواهتان را بر حسب K یا مگابایت M انتخاب کنید( دقت کنید که حروف K و M می بایست بزرگ نوشته شوند) برای ساخت پارتیشن های دیگر مراحل دوم تا ششم را تکرار کنید برای ساخت پارتیشن extended در جلوی اعلان command action باید دستور e را وارد کنید و برای اعمال تغییرات روی هارد باید دستور w را وارد کنید. در این مرحله هارد شما آماده است و فقط باید پارتیشن های خود را فرمت کنید برای اینکار باید از دستور mkfs استفاده کنید در صفحه خودش به طور کامل آموزش لازم ارائه شده است

حذف یک پارتیشن

برای حذف یک پارتیشن جلوی اعلان Command (m for help) باید از دستور d استفاده کنیم.
وقتی جلوی اعلان دستور d را میزنید اعلان partition number ظاهر میشود که درون پرانتز تعداد پارتیشن ها را نشان میدهد اگر ۴ پارتیشن داشته باشیم تعداد ۴ پارتیشن وجود دارد و برای پاک کردن پارتیشن اول باید جلوی اعلان partition number عدد یک را بزنید و یا برای پاک کردن پارتیشن چهارم عدد ۴ را بزنید. دقت کنید اگر دستور w را وارد نکنید هیچ تغییری در جدول پارتیشن ها نوشته نمیشود.
اگر میخواهید پیش از پاک کردن پارتیشنی بدانید که کدام عدد متعلق به چه پارتیشنی است میتوانید جلوی اعلان Command (m for help) دستور p برای چاپ جدول پارتیشن استفاده کنید.

terminal/f/how_to_use_fdisk_to_manage_partitions_on_linux.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/27 19:49 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki