ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:programming:how_to_install_visual_studio_code_editor_in_fedora

نصب visual studio code در فدورا

در این پست تصمیم داریم طریقه نصب رو آموزش بدیم در قدم اول مخزن مرتبط به visual studio code را اضافه میکنیم

قدم اول

دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال تایپ کنید

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
sudo sh -c 'echo -e "[code]\nname=Visual Studio Code\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/vscode.repo'

قدم دوم

به روز رسانی مخازن و نصب visual studio code دستورات زیر را در ترمینال وارد کنید

dnf check-update
sudo dnf install code

افزونه های مفید

افزونه های مفیدی که بعد از نصب visual studio code استفاده میکنم

 • LaTeX Workshop
 • LaTeX Compile
 • Material Icon Theme
 • Material Theme
 • Python
 • Import Cost
 • gitlens
 • Markdown All in One
 • File Utils
 • Path Intellisense
 • SFTP
 • PHP Intelephense
 • PHP Debug
 • PHP DocBlocker
 • HTML CSS Support
 • php cs fixer

برای فعال سازی افزونه ها Material Icon Theme و Material Theme بعد از نصب باید به آدرسهای زیر مراجعه کنید

file/Preferences/color theme

و

file/Preferences/file icon theme

تا فعال شوند

tutorials/programming/how_to_install_visual_studio_code_editor_in_fedora.txt · آخرین ویرایش: 2020/11/07 16:00 توسط phoenix_wiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki